افراط و تفریط
39 بازدید
محل نشر: روزنامه کیهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به مناسبت درج مطلبی در یکی از نشریات که استخاره را در کنار فال گیری، شانس و ... از امور خرافی و بی اعتبار معرفی کرده بود، مطلبی نگارش شد که: نباید به بهانه روشنگری و مبارزه با خرافات، امور معتبر و برخوردار از پشتوانه عقلی و شرعی را نیز به صرف این که خود شخص قبول ندارد و فلسفه آن را نمی داند انکار نمود. در واقع باید مراقب باشیم که نه در ورطه افراط سقوط کنیم و نه در دام تفریط گرفتار شویم.